برسی  انواع مانومتر های اکسیژن و ساده

ابزاری برای اندازه گیری فشار مایعات و گازها. برای اندازه گیری فشار مطلق ، که از صفر (خلاء کامل) اندازه گیری می شود ، در بین مانومترها و مانومترهای اکسیژن ایجاد می شود. برای اندازه گیری فشار اضافی یا تفاوت بین فشار مطلق و اتمسفر ، هنگامی که فشار مطلق بیشتر باشد. و فشار سنج …

ادامه مطلببرسی  انواع مانومتر های اکسیژن و ساده