7 کلید حقوقی کسب و کار Musts

[ad_1]

پاسخ کوتاه به این سوال “چرا باید شما بدانید این 7 چیز ؟” می توان خلاصه عبارت از عدالت Spender در TPC v, انگلیسی, ساختمان جامعه و اتاق عمل (1988) ATPR 40-880 در 49,545 که با توجه به نیاز برای یک شرکت به تجارت موثر و شیوه های انطباق برنامه گفت:

“… (B)usiness مردان به خصوص در سطوح ارشد, که باقی می ماند در جهل رقابت و مصرف کننده عمل می کنند, 2010 1974 انجام این کار در خطر است.”

خطر ناشی از این قابل توجهی جنایی نقدی و مجازات های دیگری است که اعمال می شود و تحت قوانین است که نیاز به کسب و کار خود را مطابق با.

کلید 7 مناطق از قانون بدانند که عبارتند از:

1. رقابت و مصرف کننده قوانین (به عنوان مثال تحت رقابت و مصرف کننده عمل می کنند, 2001);

2. قوانین زیست محیطی (به عنوان مثال آلوده زمین قانون مدیریت سال 1997 و کالاهای خطرناک (جاده و راه آهن حمل و نقل) عمل 2008;

3. مالکیت فکری (به عنوان مثال علائم تجاری قانون سال 1995 و قانون کپی رایت, 1968);

4. حفاظت از دارایی (شرکت های, قانون سال 2001 جانشینی عمل 2006 و theTrust عمل 1925);

5. مالیات (مالیات دولت قانون 1953 و مالیات بر درآمد ارزیابی اعمال 1936 و 1997);

6. روابط صنعتی (نمایشگاه کار عمل 2009 ضد قوانین تبعیض و اشتغال قانون مانند غرامت کارگران خدمات ترک عمل و تعطیلات پرداخت عمل می کنند);

7. بهداشت شغلی و ایمنی عمل می کند;

مجازات که خار کسب و کار به پایبندی به تجویز حداقل استانداردهای رفتار های مختلف هستند. به عنوان مثال:

نقض قانون قابل فروش در استرالیا می تواند به عنوان بالا به عنوان $1.1 m برای شرکت ها و $220,000 برای افراد است. مجازات برای رقابت نقض می شود $10m.

تحت قوانین زیست محیطی مجازات شامل جنایی تحریم مانند حبس علاوه بر جریمه نقدی.

وجود سطوح مختلف مسئولیت به رقابت با. نقض رقابت مقررات در طبیعت از مسئولیت سخت. وجود دارد بدون سعی و کوشش به دلیل دفاع برای درگیر شدن در ممنوع ضد رقابتی انجام تحت رقابت و مصرف کننده عمل می کنند, 2010.

علت سعی و کوشش می تواند یک دفاع به منظور حفاظت از محیط زیست عمل می کنند.

با وجود این مسئولیت سخت و یا در غیر این صورت خاص قوانین موثر انطباق برنامه های بازی در یک نقش است. از این رو دانستن اینکه چه چیزی را انجام نمی بسیار مهم است برای بقای کسب و کار. دادگاه باید همواره گفته است که یک کسب و کار است که موثر انطباق برنامه ممکن است افزایش این در کاهش مجازات است که می تواند اعمال شده توسط دادگاه یا به عنوان وسیله ای برای کاهش جریمه وجود دارد که در آن مسئولیت سخت و یا بالا بردن آشکار دفاع که در آن علت سعی و کوشش در عمل به عنوان یک دفاع. در TPC v CSR محدود (1991) ATPR 40-076 دادگستری فرانسه با اشاره به نیاز برای شرکت های بزرگ به یک برنامه آموزشی برای دستیابی به انطباق با شیوه های تجارت عمل

پس از نقض یک قانون ممکن است در برخی موارد رخ می دهد صرف نظر از اینکه آیا وجود دارد هر گونه قصد شرکت در ممنوع و انجام (به عنوان مثال تحت رقابت و مصرف کننده عمل می کنند, 2010) برای نشان دادن انطباق با الزامات قانون شرکت های بزرگ نیاز به نشان می دهد که آنها نهاد موثر و کارآمد از روش های مدیریتی کنترل “طراحی شده است در به رسمیت شناختن ضعف انسان از تعداد کارکنان خود را در”: اوا v پرستون موتور Pty Limited (1977) ATPR 40-048.

به عنوان پیشگیری بهتر از درمان است و عمل کسب و کار خوب به دانستن آنچه شما باید بدانید و پیاده سازی و استفاده از انطباق برنامه. دادگاه چنین جهانی Telecasters (QLD) محدود v اکلاهما (1978) ATPR 40-062 به وضوح نشان می دهد که ایجاد یک انطباق برنامه کمک در جلوگیری از: نقض قانون مربوطه و می رود به این سوال که کاهش آسیب است.

مطابق برنامه عمل در سه سطح:

پیشگیری

دفاع و

کاهش مجازات.

کسب و کار با استفاده از انطباق برنامه های دفاعی راه و یا در کاهش زمینه باید نشان دهد که برنامه های آن انجام شد به طور سیستماتیک و به درستی انجام شده است.

مدیریت ریسک شناسایی و اندازه گیری و مدیریت ریسک از طریق کنترل. مدیریت ریسک شامل استقرار و نگهداری از برنامه های طراحی شده برای به حداقل رساندن مواجهه بالقوه کسب و کار به از دست دادن.

مدیریت موثر ریسک برنامه بستگی به توانایی مسئول افسران

• شناسایی خطرات بالقوه

• نگاهی به گام های عملی برای از بین بردن/به حداقل رساندن خطرات

• پیاده سازی مداوم کنترل

• به طور کامل آگاه از آخرین تکنیک های برای از بین بردن/به حداقل رساندن خطر

• آیا تا به تاریخ دانش از جنبه های حقوقی مدیریت ریسک.

بر این اساس اولین مرحله از هر گونه انطباق برنامه برای شناسایی خطرات بالقوه. شما قادر خواهید بود برای انجام این کار شما باید بدانید که چه شما نیاز به دانستن این 7 کلید حقوقی مسائل کسب و کار قبل از اینکه شما حتی می توانید شناسایی خطرات بالقوه که ممکن است بوجود می آیند در کسب و کار شما.

هدف از رعایت برنامه دو قسم هستند:

1 پیشگیرانه به موجب آن انطباق برنامه طراحی شده است برای ایجاد یک فرهنگ سازمانی از بهترین عمل که باعث انطباق با قوانین مربوطه و

2. فعال; که در آن هدف این برنامه این است که برای جلوگیری از نقض رخ می دهد.

های مختلف کسب و کار فعالیت های توزیع بازاریابی, پرسنل و تجهیزات به این معنی است که مطابق با نیاز شما همیشه منحصر به فرد برای هر کسب و کار است. ممکن است به طرح اصول درگیر در تعیین الزامات قانونی اما این تنها در خدمت به عنوان یک راهنمای به پیروی از افسران. تمام شرکت های مشترک جنبه. اجرای یک انطباق برنامه شامل خواهد شد:

1. اگر شما در حال حاضر نمی دانم کلید جنبه های کلیدی 7 حقوقی مسائل کسب و کار شما نیاز به پیدا کردن آنچه که آنها هستند.

2. شناسایی فعالیت های کسب و کار انجام شده توسط.

3. شناسایی خطرات قانونی در ارتباط با فعالیت های کسب و کار انجام شده است.

4. تجزیه و تحلیل ماهیت خطرات مسلم و قطعی نیست.

5. شناسایی مراحل را برای کاهش خطرات کنترل تاثیر از خطرات است.

6. نگهداری سوابق که برای مثال ممکن است کمک به ایجاد معقول این است که اقدامات احتیاطی گرفته شد و سعی و کوشش به دلیل اعمال برای جلوگیری از خلاف.

برای انجام این بررسی ساختار و قرار گرفتن در معرض فعالیت های کسب و کار شما مورد نیاز است این می تواند انجام شود با نگاه به عامل کلیدی بخش یا بخش و هر بخش به طور خلاصه به لیست خود را از عمده وظایف و فعالیت های.

داشتن مسلم فعالیت های ارزیابی که چگونه هر یک از فعالیت های انجام شده در نور از الزامات قوانین مربوطه.

ارزیابی شدت از دست دادن ارتباط از عدم رعایت.

ارائه یک اولویت امتیاز ضرب در فرکانس و شدت شاخص.

شما باید به توسعه برای کسب و کار خود و رعایت برنامه برای جلوگیری از در خطر باقی مانده نادان استرالیا مصرف کننده قانون و محدود کننده تجارت, شیوه های رقابت و مصرف کننده عمل می کنند.

[ad_2]