کلمات مثبت – کلمه ‘عزم’

[ad_1]

برای تنظیم یک هدف برای آینده است ساده ترین چیزی که به انجام است. یکی می توانید بسیاری از اهداف برای آینده هر روز: من می خواهم برای تبدیل شدن به…., من می خواهم برای به دست آوردن…., من می خواهم به سفر به… رسیدن به یک هدف این است که یک ماده متفاوت است.

دستیابی به یک هدف ارزشمند است و پاداش و دستاورد. این اندازه گیری از موفقیت ما است. آن را ایجاد یک حس رضایت و احساس خوب است. آن را ایجاد اعتماد به نفس برای مقابله با این هدف بعدی و حتی اهداف بزرگتر. رسیدن به یک هدف می شود یک گام در یک توالی از موفقیت.

در راه نیل به یک هدف ارزشمند وجود دارد اما محدود به نوبت تیز تقاطع inclines تند, انسداد چاههای تخته سنگ و به تاخیر می اندازد. وجود خواهد داشت مشکلات در اواخر شب و استرس و نا امیدی و حتی مقاومت در راه به مقصد است.

یک راه مطمئن برای رسیدن به اهداف ما این است که به کمک طلب کردن سه نیروهای قدرتمند یعنی تجسم عزم و انعطاف پذیری است.

تجسم مستلزم توانایی بازیگران نتیجه پایان هدف به تصاویر زنده از واقعیت نهایی. این هدف انجام شده می توان در جزئیات بزرگ. نتایج جریان از این هدف انجام شده قابل مشاهده است. بصری تصویر می شود این نور هدایت در پایان راه به هدف.

تعيين شروع می شود با این تصمیم به رفتن برای این هدف به ایجاد تعهد برای رسیدن به هدف. تعیین شده است همچنین مستمر نیروی محرکه برای غلبه بر موانع در راه به مقصد است. آن را با تمرکز ذهن بر نتیجه نهایی. آن را تقویت می کنند برای رسیدن به مقصد. این سوخت از آتش در شکم.

انعطاف پذیری ضروری است برای از بین بردن و یا برای دریافت در سراسر موانع در راه به هدف دستیابی. انعطاف پذیری توانایی خلاق برای مقابله با موانع برای ایجاد یک طرح برای حل یک وضعیت دشوار است و برای مقابله با سختی. آن نیز مستلزم توانایی انعطاف پذیر و سازگار برای رسیدگی به شرایط در حال تغییر و هنوز هم نگه داشتن هدف در ذهن است. انعطاف پذیر شخص درونی شناور به گزاف گویی پس از یک شکست.

ترکیبی از تجسم عزم و انعطاف پذیری است که یک اتحاد قدرتمند برای رسیدن به نتایج از جمله محصولات جدید, های جدید سرمایه گذاری های جدید سازمان و فرآیندهای جدید جدید, اختراعات جدید, مفاهیم و بیشتر. با هم آنها اطمینان از دستیابی به اهداف ارزشمند در زندگی شخصی ما در یک سازمان در یک کشور و در جهان به عنوان یک کل.

راه موفقیت همیشه در دست ساخت است.

[ad_2]