لزوم پیوند مبارزه با کرونا با فرهنگ امید و شادی

[ad_1]

نشست کرونا و بیان‌های فرهنگی: بدن و بیماری از سلسله نشست های همایش ملی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی کرونا با همکاری مرکز میراث ناملموس تهران با دبیری شروین گودرزی معاون مرکز میراث ناملموس تهران برگزار شد.
رئیس پژوهشکده مردم‌شناسی در این نشست گفت: با توجه به مطالعات مردم شناسان در جهان رابطه عمیقی در برخی از جوامع میان آیین های شفا و هویت وجود دارد، اما در آیین های شفا و فرهنگ زیارت اصولا شفای آیینی بیماری بعدی فردی دارد و مبتنی بر تشرف فردی زائر یا برگزارکننده آیین به شفاست. به دیگر سخن برای این آیین ها در ارتباط با اپیدمی در پزشکی فولک و مردمی کارکردی تعریف نشده است.
علیرضا حسن‌زاده خاطرنشان کرد: یکی از نتایج ظهور همه‌گیری کرونا درک عمومی و گفتمانی بدن فردی و اجتماعی است به گونه ای که از یک سو نشان داد بدن فیزیکی و اجتماعی تا چه حد می تواند بازتاب و بازنمایی هویت ملی و سلامت آن تلقی گردد و از سوی دیگر گفتمان های کالبد هراسانه با چالش رو به رو شد.

همه گیری کرونا اهمیت کالبد اجتماعی، لزوم کاهش فقر و فاصله طبقاتی و تقویت زیرساخت های درمان برای عموم جامعه و زیر ساخت های مهم دیگر چون حمل و نقل عمومی را نشان داد و روشن کرد بدون این زیرساخت ها مبارزه با همه گیری و حفظ کالبد اجتماعی سخت خواهد بود.

حسن زاده اظهار داشت: با توجه به جنبه های بدبینانه و ناامیدانه اخبار کرونا باید مبارزه با کرونا به فرهنگ امید و شادمانی نیز پیوند بخورد.
خشیار بیگی مردم شناس پزشکی از دانشگاه برکلی نیز در این نشست گفت: ظهور کرونا باعث تغییر جهت گیری پزشکی از جهت گیری بیمار محور به ناقل محور شده و این خود کنترل اجتماعی را به معنای فوکویی آن به شکلی دیگر مطرح کرده که با مفهوم انضباط متفاوت است. با توجه به سنگ قبرهای قدیمی در ایران ظاهرا از گذشته ایرانیان به مساله بیماری همه گیر و دستکم واگیردار بودن بیماری ها توجه داشته اند.

نشست کرونا و بیان های فرهنگی: بدن و بیماری از سلسله نشست های همایش ملی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی کرونا بر حوزه های میراث فرهنگی گردشگری و صنایع فرهنگی خلاق  از سوی سه پژوهشگاه «میراث فرهنگی و گردشگری»، «فرهنگ هنر و ارتباطات» و «علوم انسانی و مطالعات فرهنگی» برگزار شد.
تا کنون  ۲۷ نشست از سلسله نشست های همایش ملی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی کرونا بر حوزه های میراث فرهنگی گردشگری و صنایع فرهنگی خلاق برگزارشده و دور جدید این نشست ها شامل ۲۰ نشست دیگر طی مرداد و شهریور برگزار خواهد شد.

[ad_2]

Source link