قبض چیست؟

صفحه اول مجلس درباره پارلمان چگونه مجلس کار می کند چگونه قوانینی وضع شده است؟ لایحه چیست؟

نحوه کار پارلمان

قوانین چگونه ساخته می شوند؟
قبض چیست؟
لوایح عمومی
لوایح اعضای خصوصی
لوایح خصوصی
قبض های ترکیبی

قبض چیست؟

لایحه پیشنهادی برای قانون جدید یا پیشنهادی برای تغییر یک قانون موجود است که برای بحث در مجلس ارائه می شود.

لوایح یا در مجلس عوام یا مجلس اعیان برای بررسی ، بحث و اصلاح قرار می گیرند.

هنگامی که هر دو مجلس در مورد محتوای یک لایحه توافق کرده اند ، آنگاه برای تصویب به سلطنت حاکم ارائه می شود (معروف به Assent Royal).

هنگامی که موافقت رویال داده می شود یک لایحه به قانون مجلس تبدیل می شود و قانون است.

انواع مختلفی از لوایح را می توان معرفی کرد:

دولت
نمایندگان مجلس یا لردها
افراد یا سازمانهای خصوصی

سه نوع قبض مختلف وجود دارد: لوایح عمومی ، خصوصی و ترکیبی. یک نوع دیگر از لایحه عمومی به نام لوایح اعضای خصوصی نیز وجود دارد.

اطلاعات بیشتر در مورد لوایح عمومی
اطلاعات بیشتر در مورد لوایح اعضای خصوصی
اطلاعات بیشتر در قبض های خصوصی
اطلاعات بیشتر در مورد لوایح ترکیبی

می توانید به اصلاحاتی که در رابطه با یک لایحه خاص ارائه شده است ، دسترسی داشته باشید و همچنین مشاهده کنید که برای هر اصلاحیه در صفحه شخصی که در لوایح قبل از مجلس آمده است ، چه اتفاقی افتاده است. شما می توانید از طریق “اسناد بیل” یا از طریق مراحل “کمیته بیل عمومی” به اصلاحات دسترسی پیدا کنید.

منابع : https://is.gd/payingthebillhttps://www.parliament.uk/about/how/laws/bills