عناصر و شرایط را برای معتبر خواهد

[ad_1]

یک سند که شامل خواسته های فرد در مورد دفع از اموال از جمله یک فرد شناخته شده است به عنوان خواهد شد. ملک از یک فرد توزیع شده در میان وارثان متوفی توسط دو روش – با وصیت نامه جانشینی و رهبری جانشینی. رهبری جانشینی است که در آن جانشینی مرحوم می میرد بدون پشت سر گذاشتن هر گونه عهد در حالی که وصیت نامه جانشینی است که متوفی در حال مرگ را پشت سر عهد برای دفع از اموال خود را.

قانون فدرال وجود ندارد. 28 سال 2005 در وضعیت شخصی (در سطور بعد به عنوان ‘قانون’) فراهم می کند برای تنظیم جانشینی – وصیت نامه و رهبری از اموال متوفی. این قانون فراهم می کند برای مقررات است که باید به دنبال با احترام از وصیتنامه هدف از وصیت نامه جانشینی. این مقاله مورد بحث عناصر ضروری و شرایط است که باید برای راضی معتبر خواهد شد.

اصطلاح ‘را’ تعریف شده توسط قانون به اختیار از املاک که قابل اجرا است و پس از مرگ. از این رو فرایند دفع املاک متوفی با توجه به خواسته مرحوم. شما ممکن است یا مطلق یعنی اختیار باید در راه مشخص شده در تمام شرایط و یا ممکن است شرایط مختلف در آن disposals ارائه شده ممکن است بستگی دارد و ممکن است به صورت مشروط و وابسته و یا محدود چنین بیماری است. که در آن شرایط به گونه ای ارائه خواهد شد معتبر است را قابل اجرا است به شرطی که وضعیت راضی است. هر بیماری است که در برابر اصول اسلام در نظر گرفته شده است نامعتبر شرط و آن را همراه با نامعتبر شرایط را هنوز هم قابل اجرا است اما بدون شرط. گفت: وضعیت نامعتبر است دور انداخته و آن را اعمال می شود به عنوان اگر هیچ بیماری برای ارائه شد.

یکی دیگر از مهم مقررات برای ارائه بخواهد با قانون است در مورد محدوده خواهد شد. با توجه به قانون خواهد شد و ممکن است اعدام تنها از یک سوم از املاک متوفی و این یک سوم محاسبه شده است پس از کسر مقدار که حقوق هر شخص و یا تعهدات متوفی. اگر توزیع خواهد شد بیش از یک سوم از املاک و ممکن است ملاقات از سهام از نظر قانونی سالخورده وارثان اگر آنها مجوز برای همان.

این عناصر مهم را به شرح زیر هستند:

1. موری – کسی که تساوی را که برای اجرا شدن پس از مرگ او.

2. موصی له – کسی که به نفع خواهد کشیده شده است. موصی له ممکن است یکی یا بیش از یکی از آن نیز ممکن است یک گروه مشخص یا نامشخص افراد.

3. وقف شیء – املاک موری که تساوی خواهد شد که باید با توجه به موصی له پس از مرگ موری. این وقف شی باید متعلق به موری و مشروع است. این وقف شی باید مشترک یا خاص. مشترک واگذار شی باید شامل تمام موری را در حال حاضر و آینده ملک. خاص وقف شی باید شامل خواص و منقول, قابل تعویض چیزهای ارزشمند چیز حقایق آب و برق و استفاده از یک دارایی غیر منقول یا منقول به صورت خاص و یا نامشخص دوره است.

4. فرمول – این اشاره به شیوه های ارائه شده توسط موری در را برای دفع از وقف اموال.

بیشتر آن ارائه شده است که موری از یک خواهد شد و باید ظرفیت را برای جلب چنین خواهد شد. افرادی که در گذشته بیماری هستند گفت: به داشتن چنین ظرفیت. آخرین بیماری به عنوان بیماری که در طی آن انسان نمی تواند رسیدگی معمول خود را کسب و کار و که در آن او است به احتمال زیاد به مرگ در این بیماری قبل از یک سال است. اگر بیماری او گسترش یک سال یا بیشتر در حالی که او در همان وضعیت خود را disposals باید به عنوان موثر به عنوان کسانی که از یک فرد سالم است. همچنین موارد که در آن مرد است که با تهدید و خطر مرگ و در بسیاری از موارد مشابه که به مرگ احتمال زیاد حتی اگر او بیمار نیست باید به عنوان آخرین بیماری. حتی یک خواهد شد ایجاد شده توسط ولخرج افراد در نظر گرفته می شود معتبر است اگر دادگاه مجوز برای همان.

یک موری نیز مجاز به عقب خود را در هر زمان در طول عمر خود و از دست دادن اموال است که وقف را دارای اثر جمع شدن همان.

شما ممکن است ایجاد شده به نفع یک فرد مشخص و به منظور اعتبار همان شخص گفت باید قبول را در طول زندگی یا پس از مرگ موری. اگر پذیرش داده شده است که در طول زندگی باید آن را ادامه دهد تا پس از مرگ. در صورتی که فرد جزئی از پذیرش باید توسط سرپرست خود را از طرف او پس از گرفتن اجازه برای همین از قاضی.

بخواهد برای ایجاد نامشخص افراد نیازی به رد یا قبول و در مورد اشخاص, موسسات یا موسسات را باید رد یا قبول توسط نمایندگان قانونی برای همان.

پذیرش خواهد شد مورد نیاز است که باید انجام شود توسط موصی له بلافاصله پس از مرگ از موری و همان انجام شود ممکن است هر زمان بعد اما رد خواهد باید انجام شود ظرف مدت سی روز از روز موصی له می آموزد در مورد گفت و آگاه است در مورد جزئیات مشخص خواهد شد در مورد به اشتراک گذاری اموال وقف به او/او. اگر موصی له خاموش باقی می ماند برای یک دوره سی روز پس از این می آید به او دانش او/او باید تلقی به قبول خواهد شد. که در آن است را بر دوش تعهد گفت: دوره سی روز قابل تمدید برای یک دوره پنجاه روز. در صورتی که موصی له است مجاز دلیل قادر به پاسخ در مدت مشخص شده و سپس او ممکن است اعطا می شود زمان بیشتری را در صورت درخواست.

در صورتی که موصی له می میرد و پس از مرگ موری اما قبل از پذیرش و یا رد خواهد شد, خواهد شد که به محول بر ورثه موصی له. این ماده تنها زمانی معتبر است که خواهد شد نه بر دوش تعهد(s).

[ad_2]