رهبران مسئول مدیریت سرعت تغییر

[ad_1]

تغییر یک چیزی روی حیله و تزویر برای مدیریت و رهبران نیاز به حرکت آن را با احتیاط اما برای جلوگیری از ترس از آن است. D. Wayne Lukas یک بار اشاره کرد که “با سرعت از رهبر تعیین نرخ بسته است.” این به این معنی است که رهبران باید بسیار مراقب باشید که چگونه آنها منجر به یک سازمان از طریق دوره های تغییر. اگر رهبر به اتخاذ تغییر سازمان آن را انجام دهید سریع تر از رهبر. اگر زمان بندی همه چیز است و سپس آهسته رهبر می تواند از بین بردن امید خود را سازمان جلسه خود مهلت دارند.

که سریع ترین راه برای دریافت از طریق تغییر روند است که پاسخ ندارد یا در برخی موارد. است که چرا رهبران نیاز به ارزیابی سرعت مناسب که این سازمان باید حرکت را از طریق فرایند. اگر این کار انجام شود سازمان و یا “بسته” حرکت در همان سرعت به عنوان رهبر-فقط به اندازه کافی سریع برای پاسخگویی به نیازهای سازمان است.

شناخت آنچه که باید انجام شود و تعیین نقاط عطف است که انجام وظایف با توجه به یک رهبر زمانی ضروری در رهبری سازمان از طریق تغییر دهید. بسته به دنبال خواهد داشت که منجر حیوانات, چرا که آنها می دانند که آن بهترین بهره را از بسته در قلب است. یک سازمان را به دنبال خواهد داشت یک رهبر خوب چرا که آنها بیش از حد می دانم که رهبر انجام آنچه که بهترین است برای سازمان است. مطمئن شوید که شما می دانید چه باید انجام شود و چگونه باید آن را — مردم در حال شمارش را بر شما!

سریع نکته: نقاط عطف لازم برای اندازه گیری موفقیت یک سازمان در نشست اهداف آن است.

[ad_2]