برنامه‌های درسی پنجشنبه ۲۹ آبان مدرسه تلویزیونی

[ad_1]

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روزپنجشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌ بدنی

فنی و حرفه ای و کار دانش:

ساعت٨ تا ٨:٣٠ صورت های مالی بخش دوم – رشته حسابداری – پایه ۱۲ -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا ٩ افترافکت جلسه هفتم – رشته تصویر سازی و جلوه های ویژه کامپیوتری – پایه ۱۲ -شاخه کار دانش

ساعت ۹تا۹:۳۰ حسابداری صنعتی – رشته حسابداری مالی – پایه ۱۲ -شاخه کار دانش

ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵ طراحی عمومی- پایه ۱۰ – رشته چهره سازی – شاخه کار دانش

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ کاربرد مداد رنگی – پایه۱۱ – رشته چهره سازی – شاخه کار دانش

پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰تا ١١:۰٠ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰علوم تجربی و تفکر پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ تفکر و سبک زندگی – پروژه (قسمت دوم ) پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ تفکر و سبک زندگی – راه رهایی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ آمادگی دفاعی – انقلاب اسلامی پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠آموزش معلمان – یادگیری مبتنی بر مغز

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰ آمادگی دفاعی – پایه ۱۰ – مشترک تمامی رشته ها

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠هویت اجتماعی – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰ زیست شناسی ۱ – پایه ۱۰ – علوم تجربی

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵ فیزیک ۳ – پایه ۱۲ – رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰ ریاضی ۲ -پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

شبکه چهار:

ساعت۷:۳۰درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸درس تاریخ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت۸:۳۰درس نگارش۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۰:۱۵درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۱:۱۵درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۱:۴۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۴۵درس هندسه۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن ومعارف اسلامی:

ساعت ۸ عربی و زبان قرآنی یک پایه ۱۰رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰ عربی و زبان قرآنی دو پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱ درس هدیه های آسمانی ششم دبستان.

ساعت۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن ششم دبستان.

ساعت۱۵ پیام های آسمانی پایه نهم متوسط اول

ساعت۱۵:۳۰ عربی و زبان قرآنی سه پایه ۱۲رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

[ad_2]

Source link