امتیاز مناسب همراه اول چیست؟

ارائه ساختار:

حمرا آوال با هدف گسترش تحقق حمایت کنندگان ماندگار ، بستگی به تخمین شماره تلفن ، امتیاز عالی ، اندازه قبض های پرداخت شده و مدت زمان عضویت اصلی قابل حمل دارد. نقطه برش گسترش یافته برای موافقان که از افراد سازگار هستند ، طبیعتاً مانند ساعتهای کاری بستگی به نمره عالی و سابقه کار هواداران ، تازه می شود.

امتیاز مناسب همراه اول چیست؟:

امتیاز عالی تأییدکنندگان دائمی در هر دوره مشخص می شود و بستگی به زمینه تاریخی تداخل دوره و پایان چهارچوب زمانی حامی و اقساط ایده آل دریافت دارد. همانطور که لازم است ، هر یک از هواداران پایدار نمره ای را در محدوده 0 و 120 کسب می کنند. نمره مناسب و معقول یکی از عوامل اصلی در گسترش سقف کشش برای هواداران متغیر است.

برای چه کسی می توان از ساختار استفاده کرد؟

تأییدکنندگان ماندگار به شرط خلوص داشتن شهرت مناسب و سنجش مناسب قبض اقساطی ، برای این ترتیب واجد شرایط خواهند بود و یک پیام فوری برای آنها ارسال می شود که ابراز تصور می کند قابل تصور است. به شرط خاموش بودن اطمینان از ارسال پیام کوتاه ، سقف برش متوسط ​​بدون هیچ هزینه ای برای وی تصویب می شود و میانه مشترک سقف برش جاده گسترش می یابد. این ترتیب در حال حاضر برای هیچ چیزی از طرف جیب پشتیبانی کنندگان استاندارد قابل دسترسی نیست.

درگاه مکاتبات جهت انتقال شارژ همراه اول

نوع کد درخواستی * 10 * 117 #

سقف برش متوسط ​​* 10 * 117 * 1 # را افزایش دهید

درخواست سقف بریده کنونی * 10 * 117 * 1 * 0 #

افزایش سقف بریده شده * 10 * 117 * 1 * 1 #

دوباره به پشت بام بریده شده * 10 * 117 * 1 * 2 # برگردید

نمره دستکاری شماره * 10 * 117 * 2 #

راهنما * 10 * 117 * 9 #

تمرکز و قوانین قابل توجه:

به شرط اینکه تعهد شما از پشت بام قطع شده فراتر رود ، تلفن همراه شما در پی تهیه پیام های فوری آماده ، یک طرفه خواهد بود. در این دولت ، ساختن برش از سقف قابل تصور است تا خط از ناهموار بودن خط جلوگیری شود.

سقف بریده کنونی: قطعه کنونی شما برای جلوگیری از جهت منفرد است.

افزایش سقف برش خورده: با توجه به سنجش سودمندی و کشور برای ارزیابی عالی شما ، تعدادی از موارد گاه به گاه و در صورت شروع آن توسط سقف بریده شده زیرین اضافه می شود.

امتیاز محاسباتی: این نمره بستگی به رفتار اقساطی و احتمال سوابق قطع و وصل مجدد شما دارد.

سقف بریده ای گسترش یافته باید در طی دوره با هدف جلوگیری از شورت های معتدل مورد استفاده قرار گیرد ، و مهم است که به پرداخت بدست آمده بدیهی است با هر افزودنی برای یک طرفه سازی پیشگویی بپردازید.

به شرطی که تعهد شما تا حد ممکن نرسد ، شما واجد شرایط این اداره نیستید.

افزایش و کاهش سقف بریده شده فقط یک بار در ماه قابل تصور است.