استراتژیک ساختار طرح کسب و کار برنامه ریزی جانشینی

[ad_1]

یکی از سوالهای من از صاحبان کسب و کار است: “آیا شما یک طرح جانشینی و یا استراتژی خروج برای کسب و کار شما?” من همچنین کارکنان بپرسید: “آیا شما می دانید اگر یک طرح جانشینی و یا استراتژی خروج وجود دارد در خود شرکت و یا سازمان؟” شما ممکن است تعجب می دانم که در تجربه من بیش از 90% به من بگویید که آنها هیچ طرح جانشینی و یا استراتژی خروج. یک سال 2004 CIBC کوچک کسب و کار چشم انداز نظرسنجی (انجام شده توسط Decima تحقیقات) نشان داد که 39 درصد از صاحبان کسب و کار کوچک برنامه ریزی برای فروش کسب و کار خود و 15 درصد برنامه را به یک عضو خانواده را بیش از. هنوز دو سوم (67 درصد( از کارآفرینان نظرسنجی اعلام کرد که آنها تا به حال هنوز رتبهدهی نشده است مطرح این موضوع که چه کسی را بیش از این شرکت است. برای من که نتیجه بسیار گفتن و رک و پوست کنده یک محرک است برای نوشتن این مقاله.

برنامه ریزی جانشینی یک فاکتور بسیار مهم برای موفقیت بلند مدت در هر کسب و کار است. رهبری انتقال در کسب و کار تاثیر می گذارد کل سازمان را تداوم حفظ و نگهداری کارکنان, مشتری, حفظ و بازده در سرمایه گذاری. آن را ضروری است برای ایجاد و پیاده سازی یک فرایند است که باعث ایجاد دید پاسخگویی و ادغام بیشتر از تمام جنبه از کسب و کار.

در یکی دیگر از مقاله تفکر استراتژیک خود را مربی کسب و کار ارائه شده هفت (7) اقدامات استراتژیک را به استراتژیک ساختار یک برنامه ریزی جانشینی روند. آن هفت (7) اقدامات استراتژیک عبارتند از:

استراتژیک, اکشن, #1: شروع برنامه ریزی جانشینی مراحل اولیه است.

استراتژیک اکشن #2: به وضوح تعیین و برقراری ارتباط به منظور اهداف و میزان جانشینی رهبری طرح یا برنامه.

استراتژیک اکشن #3: به وضوح تعریف مورد نظر و ویژگی های مورد نیاز از رهبر جدید است.

استراتژیک اکشن #4: توسعه به وضوح متمرکز رهبری استراتژی توسعه است.

استراتژیک اکشن #5: توسعه مدیریت استعداد و فرآیند است که ترکیب تفکر استراتژیک برای توسعه خاص فرصت برای رهبران آینده.

استراتژیک اکشن #6: شناسایی آینده رهبری نامزدها در حال توسعه یک سیستم برای ارزیابی فعلی و آینده رهبری نیاز دارد.

استراتژیک اکشن #7: شناسایی یک سیستم برای برقراری ارتباط اطلاعات به اطمینان حاصل شود که جانشینی رهبری و/یا توسعه برنامه ها در خط با استراتژیک کسب و کار نیاز دارد.

پس از در حال توسعه لیستی از اقدامات استراتژیک مهم بود به منظور توسعه یک کلی طرح به ارائه استراتژیک ساختار برنامه ریزی جانشینی عناصر. که رئوس مطالب به شرح زیر است:

استراتژیک ساختار طرح جانشینی طرح

I. اهداف و اهداف

توسعه یک چشم انداز برای کسب و کار شما

توسعه یک بیانیه ماموریت برای کسب و کار شما

توسعه یک لیست از ارزش های اصلی خود & اصول راهنما

توسعه کوتاه و بلند مدت اهداف کسب و کار شما

شناسایی ذینفعان برای کسب و کار شما

توسعه چشم انداز شخصی خود

توسعه اهداف شخصی خود

توسعه اهداف بازنشستگی خود را

ایجاد یک تیم از مشاوران خود را برای برنامه ریزی جانشینی تلاش

ایجاد نیاز به یک طرح جانشینی

II. استراتژی خروج

توسعه گزینه های خود را برای خروج از کسب و کار شما

بررسی توسعه گزینه های خود را برای خروج از کسب و کار

را انتخاب کنید گزینه های خود را برای خود استراتژی خروج

III. ارزیابی کسب و کار

به دست آوردن توصیه های حرفه ای برای تعیین ارزش کسب و کار شما

تعیین ارزش کسب و کار شما

تعیین ارزش فعلی کسب و کار خود و دارایی و بدهی

تعیین نیت ارزش کسب و کار شما

IV. ساختار کسب و کار

شناسایی و تعیین کمیت کسب و کار خود و بدهی

استخدام و حفظ کارکنان تولیدی

ساختار کسب و کار برای به حداکثر رساندن ارزش

سند کلیدی فرآیندها و رویه های مورد استفاده در کسب و کار شما

V. ملاحظات مالیاتی

توسعه اهداف مالی

شناسایی پیامدهای مالیات فعلی خود را در کسب و کار

برنامه ریزی و پیاده سازی استراتژی مالیاتی به حداقل رساندن مالیات خود را

VI. ملاحظات قانونی

حفظ و حرفه ای مشاور حقوقی

توسعه یک توافق نامه خرید و فروش برای کسب و کار شما

VII. برنامه املاک

حفظ یک حرفه ای املاک و برنامه ریزی مشاور

توسعه یک برنامه املاک

VIII. جانشین انتخاب

توسعه معیارهای خاص خود را برای جانشین

استخدام و انتخاب جانشین را بر اساس معیارهای خود را

برقراری ارتباط انتخاب جانشین خود را به ذینفعان

IX. جانشین آموزش

توسعه یک لیست از ویژگی ها و مهارت های مورد نیاز خود را جانشین

توسعه یک برنامه آموزشی برای خود جانشین

توسعه مربیگری/مشاوره برنامه ریزی برای جانشین خود را

ایجاد یک جدول زمانی برای خود جانشین طرح

X. طرح احتمالی

توسعه یک طرح احتمالی (بر اساس “چه Ifs?”)

تحقیق و شناسایی نیازهای بیمه (از کار افتادگی; زندگی شخصی; بحرانی; کسب و کار; فرد کلیدی; و غیره.)

انتخاب و آموزش یک کارمند کلیدی را در موارد اضطراری و یا رویداد پیش بینی نشده

ارتباط طرح خود را به سهامداران & مشاوران

XI. اجرای طرح

سند نقش و مسئولیت & انتظارات مربوط به انتقال مالکیت

شناسایی یک تسهیل کننده برای اطمینان از روند جانشینی انجام شده است

XII. جدول زمانی

شناسایی جدول زمانی خود را برای مدیریت انتقال

شناسایی جدول زمانی خود را برای انتقال مالکیت کسب و کار شما

خود را تعیین جدول زمانی برای خروج کامل خود را از کسب و کار شما

XIII. ارتباطات

سند طرح جانشینی

سند نحوه ادامه با طرح جانشینی در این رویداد یک رویداد پیش بینی نشده (تصادف و بیماری و مرگ)

سند انتقال یا استراتژی خروج برای اطلاع رسانی به خانواده و کارکنان و مشتریان و فروشندگان و جامعه و تمام ذینفعان

[ad_2]